Privacy Policy

Privacy Statement Tassenopmaat
Tassenopmaat hecht veel waarde aan uw privacy. Onderstaand privacy statement is van
toepassing op de gegevensverwerking van Tassenopmaat. Tassenopmaat respecteert uw
privacy en spant zich in zodat uw gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de van
zijnde privacywetgeving worden behandeld.

Gegevens
Op de eerste plaats dient men een onderscheid te maken tussen persoonlijke gegevens en
bijzondere persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die iets over u vertellen en
u kunnen identificeren. Bij persoonsgegevens moet u denken aan: voor- en achternaam,
geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummer en Burgerservicenummer (BSN).
Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over ras, geloof, gezondheid en strafrechtelijk
verleden. Bij Tassenopmaat verzamelen wij alleen uw persoonlijke gegevens en geen
bijzondere persoonsgegevens.

Gebruik van de website

Wanneer u onze website bezoekt dan kan u de meeste functies van onze website gebruiken
zonder dat uw persoonlijke gegevens direct worden opgeslagen. Echter maken wij wel
gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer, smartphone of
tablet worden opgeslagen. Door het plaatsen van cookies kunnen wij bepaalde gegevens van u
onthouden, hierbij dient men te denken aan bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Deze
voorkeursinstellingen zijn niet gekoppeld aan naam, adres, e-mail, etc.. Met deze informatie
willen wij uw beleving van onze website bevorderen en willen wij u voorzien van relevante
informatie over onze diensten.


Onze website maakt alleen gebruik van wettelijke toegestane cookies:
- Cookies die onze website goed laten werken.
- Cookies die ervoor zorgen dat onze website gebruiksvriendelijk is.

Tassenopmaat verstrekt de door de cookies verkregen informatie niet aan derden zonder uw
voorafgaande toestemming. Verder hebben wij voor u een compleet overzicht samengesteld
van de cookies die wij gebruiken op onze website:

- _gat : Deze cookie helpt om de aanvraagsnelheid te beperken om de website voldoende
snelheid te geven, de bewaartermijn bedraagt 1 minuut.
- _git : Deze cookie slaat voor iedere bezochte pagina een unieke waarde op, de
bewaartermijn bedraagt 1 dag.
- _ga : Deze cookie wordt gebruikt om een unieke websitebezoeker te kunnen
identificeren, de websitebezoeker krijgt een willekeurig gegenereerd nummer. Deze
cookie wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het berekenen van bezoekers- en
sessiegegevens voor de analyserapporten. De bewaartermijn van deze cookie bedraagt 2
jaar.
- NID : Google maps geeft op de contactpagina de precieze locatie weer van
Tassenopmaat. De bewaartermijn van deze cookie bedraagt 6 maanden.

- 1p_JAR : Deze cookies worden door Google gebruikt om op basis van uw recente
zoekopdrachten passende advertenties te tonen op Google-sites. De bewaartermijn van
deze cookie bedraagt 1 maand.
- Example
- Example

Tassenopmaat maakt gebruik op haar website van Google Analytics. De informatie die door
onze cookies verzameld worden, worden opgeslagen op een server zoals de bij Google. Om
de door de cookies verzamelde gegevens van u vertrouwelijk te houden gebruiken wij een IPanonymizer.
Op deze wijze wordt het laatste deel van uw IP-adres geanonimiseerd.
Tassenopmaat voldoet aan de – door Autoriteit Persoonsgegevens – gestelde eisen. Dit houdt
in dat:

- Tassenopmaat een bewerkersovereenkomst met Google heeft
- Dat het laatste octet van het IP-adres is verborgen, dit realiseren wij door onze IPanonymizer.
- Tassenopmaat heeft “gegevens delen” uitgezet
- Tassenopmaat maakt geen gebruik van andere diensten van Google i.c.m. Google
Analytics en cookies.

Wanneer u wenst geen gebruik wenst te maken van cookies, dan kunt u in uw browser
instellen dat u geen cookies accepteert. Verder kunt u cookies op uw computer alleen zelf
verwijderen.

Zakendoen met Tassenopmaat


Wanneer u een product wenst te kopen van Tassenopmaat dan verzamelen wij uiteraard
gegevens van u om de overeenkomst te kunnen sluiten. Om u een beeld te geven waarom en
welke gegevens wij verwerken hebben wij de volgende tabel samengesteld, let op hetgeen dat
in deze tabel staat is niet limitatief.

 

Gegevens 
Aanbieden en verkopen van
producten

Voorbeeld
- Vastleggen van
persoonsgegevens
(zoals naam en
contactgegevens)
- De mogelijkheid om
duurzaam zaken te
doen met
Tassenopmaat door
het aanmaken van een
gebruikersaccount.

Reden

Tassenopmaat verwerkt uw
gegevens op basis van de
gesloten overeenkomst.
Tassenopmaat voldoet aan
de wettelijke vereisten
rondom het vastleggen en
verwerken van
persoonsgegevens.

Voorbeeld

Administratie & facturering 

Voorbeeld

Vastleggen en innen
van verschuldigde
sommen

Factureren van bestelde producten

Uitvoeren van verplichte controles

Reden

Deze gegevens dient
Tassenopmaat te verwerken
o.g.v. de overeenkomst en
wettelijke bepalingen.

Voorbeeld

Informatievoorziening

Reden


Informatie over de
producten van
Tassenopmaat geschiedt op
verzoek van betrokkene.

Uitwisseling derden


Tassenopmaat wisselt in beginsel geen gegevens met derden uit. Mocht dit onverhoopt toch
nodig zijn dan zal dit allereerst met uw toestemming geschieden.


Gebruik van geautomatiseerde besluitvorming & profiling


Tassenopmaat maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/ of profilling.

Bewaartermijn


1. Wanneer u iets besteld bij ons dan hebben wij bepaalde gegevens van u nodig om de
bestelling te kunnen bezorgen en u op de hoogte te kunnen houden over je bestelling.
Hiervoor verzamelen wij je:
o Naam
o E-mail
o Bezorgadres(sen)
o Betaalgegevens
o Telefoonnummer


2. Wanneer u duurzaam zaken met ons wenst te doen, dan kan u een gebruikersaccount
aanmaken op Tassenopmaat. In dit account vindt u een overzicht van uw bestelling(en)
en zijn uw persoonsgegevens opgeslagen (zoals genoemd onder 1).

3. De gegevens die nodig zijn om de met u gesloten overeenkomst uit te voeren moeten wij
volgens de wetgever 7 jaar bewaren. Wanneer u een gebruikersaccount heeft bewaren
wij uw gegevens zolang dat u actief klant bij ons bent.

4. Wanneer u contact met ons opneemt over social media of e-mail dan worden de
berichten maximaal 6 maanden bewaard.

Beveiliging van gegevens
Omtrent de beveiliging van gegevens werkt Tassenopmaat binnen de gegeven wettelijke
kaders, hierbij zal Tassenopmaat passende, technische en organisatorische maatregelen
nemen om de gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal of tegen enerlei vorm van
onrechtmatige verwerking. In het kader van beveiligen zijn er o.a. de volgende maatregelen
genomen:
o Encryptie van data;
o Beperkte inzage bevoegdheid binnen Tassenopmaat;
o Behandeling van data als zijnde vertrouwelijk;
o Versleutelde communicatie.

Uw rechten


- U heeft recht op inzage in uw gegevens, wanneer u dit wilt, geef dat dan aan ons door.
- U heeft recht op rectificatie, zijn uw gegevens onjuist of veranderd, geef het aan ons
door.
- U heeft recht op het indienen van een klacht, wanneer u een klacht heeft over onze
werkwijze ten aanzien van AVG dan kan u dat melden aan autoriteit persoonsgegevens.
Echter stellen wij het zeer op prijs wanneer u een “datalek” ontdekt dat u deze aan ons
doorgeeft, op deze wijze kunnen wij snel en adequaat optreden, uiteraard houden wij
hierbij ons ook aan de meldplicht (binnen 72 uur) van de autoriteit persoonsgegevens.
- U heeft recht op overdracht, wanneer u als cliënt besluit om over te stappen op een
andere dienstverlener dan zullen wij de gegevens indien gewenst overdragen.
- U heeft het recht om ons halt toe te roepen ten aanzien van het gebruik van uw
persoonsgegevens. Wanneer u dit wenst, ontvangen wij graag een verzoek per email.
Voor nadere informatie verwijzen wij u naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .

Aansprakelijkheid

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Tassenopmaat
verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met u als gebruiker.
Tassenopmaat is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijkheid voor de werking
en de inhoud van websites of diensten door derden.

Wijziging Privacy statement

Deze privacyverklaring kan op ieder gewenst moment aangepast of aangevuld worden door
Tassenopmaat. Op deze manier kan nieuwe wetgeving rondom het onderwerp bescherming
persoonsgegevens eenvoudig geïmplementeerd worden. Verder kunnen wij op deze wijze ons
privacy statement in een lijn houden met onze bedrijfsuitoefening.

Identificatie

Tassenopmaat kan u bij al uw verzoeken of vragen, vragen om een nadere identificatie, dit
doet Tassenopmaat om te voorkomen dat zij gegevens verstrekken aan een verkeerde
persoon. Tassenopmaat kan u daarom vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te
sturen. De kopie wordt op een deugdelijke wijze nadat de vraag of het verzoek behandeld is
vernietigd.

Termijnen

Wij streven ernaar om uw vragen en/ of verzoeken om deze binnen 14 dagen te beantwoorden.
Mocht de beantwoording langer duren dan de aangegeven termijn bijvoorbeeld vanwege de
complexiteit van het verzoek dan ontvangt u van Tassenopmaat hierover bericht.

Vragen & Toezicht

Mocht u vragen hebben over de door ons verwerkte persoonsgegevens dan kunt u contact
opnemen met:
R. Berkelmans
E-mail: [email protected]
Tel.: +(31)6 10 93 26 72
Verder staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de toezichthouder van de autoriteit
persoonsgegevens, voor meer informatie zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl