Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Tassenopmaat


Artikel 1 Algemeen


1. Tassenopmaat.nl is gevestigd te Moergestel
2. Het Kvk-nummer: 58252193


3. Definities:


a. Overeenkomst: Aanvaarding van het gedane aanbod van Tassenopmaat.nl door
gebruiker.
b. Consument: Een klant die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
c. Zakelijke klant: Een klant die wel handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
d. Gebruiker: Hiermee worden zowel consumenten als zakelijke klanten
aangeduid.
e. Ondernemer: Tassenopmaat.nl
f. Overeenkomst: Het aanvaarden van het gedane aanbod door Tassenopmaat.nl.
De aanvaarding van het aanbod uit zich in het daadwerkelijk plaatsen van een
bestelling (oftewel het bevestigen dat je een bepaald product tegen een
bepaalde prijs wilt ontvangen).
g. Maatwerk producten: Dit zijn producten die worden voorzien van een
persoonlijk kenmerk van de gebruiker of producten die geheel naar eigen idee
van gebruiker zijn ontworpen.


4. Modelformulier voor herroeping (zie formulier bijlage 1)

Artikel 2 Toepasselijkheid


1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Tassenopmaat.nl gedane:


a. Offertes
b. Reclames
c. Gesloten overeenkomsten
d. Verrichte handelingen en rechtshandelingen
e. Aanbiedingen
f. Overige handelingen in naam van Tassenopmaat.nl

2. Gebruiker heeft de algemene voorwaarden voor het plaatsen van zijn/haar bestelling
kunnen inzien, wanneer gebruiker een bestelling plaatst geeft zij hierbij ook aan
akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Tassenopmaat.nl. Ten alle tijden kan
gebruiker de algemene voorwaarden op eenvoudige wijze inzien op onze website.
www.thelaptopbag.com


3. Ondernemer wijst in beginsel de algemene voorwaarden van andere partijen af. Echter
kunnen partijen onderling anders bepalen, dient dit ten alle tijden schriftelijk
vastgelegd te worden.
4. Wanneer een bepaling onduidelijk is dan zal ondernemer de bepaling zoveel mogelijk
in het licht van deze algemene voorwaarden uitleggen.


5. Eventuele ongeldigheid van een of meerdere van deze bepalingen tasten de algemene
voorwaarden voor het overige niet aan.

Artikel 3 Aanbod


1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het desbetreffende
product, in beginsel worden prijzen incl. BTW aangegeven.
2. Ten aanzien van alle producten van Tassenopmaat.nl geldt dat zij maatwerk zijn, dit
betekent dat de gebruiker de zaak binnen de gegeven kaders naar eigen smaak kan
vormgeven.
3. Wanneer ondernemer een aanbod uitbrengt die een beperkte geldigheidsduur heeft of
waarbij specifieke voorwaarden worden gehanteerd dan zal ondernemer de zakelijke
klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
4. Wanneer een zakelijke klant een offerte opvraagt voor een grotere order dan worden in
beginsel prijzen excl. BTW weergegeven. Wanneer een zakelijke klant de uitgebrachte
offerte eenzijdig wijzigt dan is het aanbod niet meer geldig. Een samengestelde
prijsopgave verplicht ondernemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor een toekomstige orders.
Artikel 4 Overeenkomst
1. De overeenkomst ontstaat door middel van een aanbod door Tassenopmaat.nl - middels
elektronische (op haar website) of fysieke wijze (in fysieke winkel) – en aanvaarding –
op elektronische of fysieke wijze - van het desbetreffende aanbod door gebruiker.
2. Indien de gebruiker het aanbod geaccepteerd heeft via elektronische weg dan
bevestigt ondernemer via elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
aanbod. Het aanbod kan worden herroepen zolang de ondernemer niet officieel
aangeeft het geaccepteerde aanbod ontvangen te hebben.
3. Tassenopmaat.nl hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten, daarom treft
ondernemer passende, technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van
de door gebruiker verstrekte gegevens. Voor meer informatie over de
gegevensverwerking, zie ons privacy statement.
4. Na het sluiten van de overeenkomst en de bedoelde bevestiging genoemd in lid 2 zal
Tassenopmaat.nl binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de overeenkomst.
5. Ondernemer kan zich - binnen de door de wet gestelde kader - ervan vergewissen dat
een consument aan zijn betalingsverplichting kan voldoen. Hierbij wordt gekeken
naar alle relevante feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord sluiten
van een overeenkomst op afstand. Indien ondernemer op grond van de hiervoor
genoemde elementen goede gronden heeft om de overeenkomst geen doorgang te
verlenen, is hij tot dit gerechtigd mits onderbouwde motivering. Echter kan
ondernemer ook besluiten - indien hij bepaalt dat er doorgang plaatsvindt - aan de
uitvoering afzonderlijke afspraken te verbinden.
6. De ondernemer stelt gegevens zoals bedrijfsadres, algemene voorwaarden, privacy
statement en overige relevante informatie ter beschikking op haar website
www.thelaptopbag.com

Artikel 5 Herroepingsrecht


1. Normaliter kan de consument gebruik maken van zijn/haar herroepingsrecht,
wanneer een consument gebruik wenst te maken kan dat door het invullen van het
modelformulier voor herroeping (bijlage 1).
2. Wanneer consument zijn/haar herroepingsrecht heeft ingeroepen dient zij – geteld
van de dag van herroeping – het geleverde product met toebehoren in originele
staat en verpakking en conform de door de ondernemer verstrekte instructies te
retourneren. Hierbij geldt dat:
a. De consument het risico draagt ten aanzien van de bewijslast van het tijdig
inroepen van zijn/haar herroepingsrecht.
b. De consument draagt de kosten voor de rechtstreekse terugzending van
het product.
3. Wanneer ondernemer het geretourneerde product ontvangen heeft zal hij het
product inspecteren en indien er geen sprake is van schade of incompleetheid zal
ondernemer binnen een redelijke termijn het reeds betaalde bedrag terugbetalen
via hetzelfde betaalmiddel dat consument heeft gebruikt.
4. Echter Tassenopmaat.nl sluit iedere beroep op het herroepingsrecht uit voor
maatwerk producten die Tassenopmaat.nl levert. Onder maatwerk producten wordt
verstaan, producten die volgens specificaties van de gebruiker vervaardigd zijn, op
basis van individuele keuze/ beslissing of die duidelijk voor een specifiek persoon
bestemd/ vervaardigd zijn.
5. Zakelijke klanten kunnen te nimmer een beroep doen op het herroepingsrecht,
hierbij geldt afspraak is afspraak.

Artikel 6 Wijziging, ontbinding en opschorting

1. Wanneer gebruiker wenst om de overeenkomst te wijzigen dan is dit alleen mogelijk in
overleg met de ondernemer en dienen de wijzigingen altijd schriftelijk opgenomen te
worden.
2. Gebruiker kan een overeenkomst - binnen de gegeven wettelijke kaders - ontbinden.
3. Voor zakelijke klanten geldt dat wanneer zij wensen de overeenkomst te beëindigen,
dat zij een schadevergoeding dienen te betalen. De precieze hoogte van de vergoeding
dient per individueel geval beoordeeld te worden en zal afhankelijk zijn van de reeds
verrichte werkzaamheden. De minimale vergoedingsdrempel bedraagt 10% van de
som die overeengekomen is in deze overeenkomst.
4. Verder geldt voor zakelijke klanten dat wanneer juiste of tijdige nakoming achterwege
blijft aan zijde van de zakelijke klant, dan zal zakelijke klant zonder voorafgaande
ingebrekestelling in verzuim zijn. De afgesproken termijn waarbinnen zakelijke klant
zijn prestatie dient te voldoen, is een fatale termijn. Dit heeft tot gevolg dat
ondernemer haar verplichting tot nakoming opschort totdat hetgeen dat zakelijke
klant verschuldigd is, is voldaan.
5. Wanneer ondernemer overgaat tot ontbinding of opschorting, dan is hij /zij op
generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten aan zijde van de zakelijke
klant die ten gevolge van de opschorting of ontbinding kunnen ontstaan.

Artikel 7 Prijzen


1. De prijzen op de website kunnen ten alle tijden gewijzigd worden. Echter wanneer er
sprake is van een overeenkomst tussen ondernemer en consument zal er geen
prijsverhoging plaatsvinden, behoudens prijswijziging als gevolg van veranderingen in
btw-tarieven.
2. Prijzen worden in beginsel aangeven inclusief btw.
3. Wanneer er sprake is van een aanbieding dan is het desbetreffende aanbod geldig tot
de aangegeven termijn, tijdens de aangegeven termijn zal ondernemer in beginsel geen
prijsverhoging doorvoeren.
4. Tassenopmaat kan ten alle tijden besluiten om de prijzen van haar producten te
verhogen (zie lid 1). Deze verhogingen kunnen ook worden doorgevoerd op reeds
bestaande overeenkomsten tussen ondernemer – zakelijke klant (ondernemer-zakelijke
klant relaties). Ten aanzien van de ontbindingsmogelijkheden geldt dat een zakelijke
klant na een prijsverhoging van minimaal 10% - op de in de overeenkomst
overeengekomen som – gerechtigd is de overeenkomst te beëindigen binnen 14 dagen
na de prijsverhoging.


Artikel 8 Betaling, aanmaning & incassokosten

1. Wanneer een gebruiker een bestelling plaatst dan is hij verplicht om het
overeengekomen bedrag direct te voldoen.
2. Voor zakelijke klanten, waarbij de order afspraken opgenomen zijn in een
overeenkomst, dient de factuur na ontvangst binnen 14 dagen voldaan te worden.
3. Betaling van het overeengekomen bedrag tussen Tassenopmaat en zakelijke klant
dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum. Bij gebreke van betaling binnen de hiervoor genoemde termijn is
zakelijke klant van rechtswege in verzuim. Vervolgens wordt aanspraak gemaakt op de
wettelijke rente vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening van de vordering.
4. Indien de opdrachtgever alsnog in gebreke blijft na een aanmaning en de betaling
alsnog uitblijft, dan worden de buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht
o.g.v. het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (jo artikel 6:96-4
BW). Hierbij is bepalend dat de kwestie betrekking heeft op een uit een overeenkomst
voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom of dat het een verbintenis
betreffende de betaling van een geldsom die is omgezet in een verbintenis tot
vervangende schadevergoeding (art. 6:87 BW). Het bedrag wordt in beginsel
vermeerderd met het bijbehorende btw-tarief.
5. De buitengerechtelijke incassokosten overzicht conform artikel 2 besluit vergoeding
voor buitengerechtelijke incassokosten.
a. 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500
van de vordering;
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende €
2500 van de vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5000
van de vordering;

d. 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende €190.000 van de vordering; 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775.

e. De vergoeding bedraagt ten minste € 40.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud


1. Alle door Tassenopmaat.nl reeds geleverde en nog te leveren zaken blijven in eigendom
van Tassenopmaat.nl, tot het moment dat de koper voldoet aan al zijn
betalingsverplichting(en) jegens Tassenopmaat.nl uit hoofde van de gesloten
overeenkomst met Tassenopmaat.nl tot het leveren van zaken.
2. Aanvullend op lid 1, hierbij behoren ook vorderingen die in nauw verband staan met
hetgeen dat is overeengekomen tussen partijen. Men kan hierbij denken aan
vorderingen ter zake van het niet nakomen van de gesloten overeenkomst.
3. De opdrachtgever draagt de zorg om de zaken van Tassenopmaat.nl op zodanige wijze
te markeren dat zij individualiseerbaar zijn oftewel herkenbaar zijn als zaken die tot het
eigendom van Tassenopmaat.nl behoren.


Artikel 10 Levering


1. Wanneer Tassenopmaat.nl uw bestelling in goede orde ontvangen heeft, zal
Tassenopmaat.nl zich inspannen om het door u gekozen product zo snel mogelijk te
realiseren.
2. Bij Tassenopmaat.nl streven wij ernaar om het door u gekozen product in principe
binnen twee weken aan u te leveren.
3. Het risico van beschadiging en/ of vermissing van producten berust bij de ondernemer
tot het moment van bezorging aan de gebruiker.
4. Gebruiker dient na ontvangst het product te controleren en in geval van afwijking
direct contact op te nemen met Tassenopmaat.nl.


Artikel 11 Kleurafwijking


Aangezien ieder product van Tassenopmaat.nl handgemaakt is, kan het voorkomen dat
de kleur iets afwijkt van de kleur die u op de productfoto’s heeft gezien. We streven er
zoveel mogelijk naar een kleur te realiseren die zoveel mogelijk lijkt op hetgeen dat wij
met u overeen zijn gekomen.


Artikel 12 Intellectueel eigendom


1. Alle rechten van intellectuele eigendom die in het kader van de werkzaamheden van
Tassenopmaat.nl tot stand zijn gekomen behoren toe aan Tassenopmaat.nl. Hierbij valt
o.a. te denken aan:
a. Documenten ten uitvoering van maatwerk
b. Inspiraties
c. Offertes
d. Voorbereidende materialen

f. Informatie van onze website
g. Overige intellectuele scheppingen

2. De teksten, afbeeldingen, creatieve elementen en bedrijfsnaam zijn in principe
eigendom van Tassenopmaat met uitzondering van stukken die door derden zijn
aangeleverd waarop een geldig intellectueel eigendomsrecht rust.

Artikel 13 Overmacht


1. Indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht en dit gedurende een
termijn van 30 dagen voortduurt, dan zijn partijen gerechtigd om de overeenkomst te
ontbinden. Hetgeen dat reeds gepresteerd is door ondernemer zal in rekening worden
gebracht bij gebruiker.
2. Wanneer de werkzaamheden tijdelijk zullen worden stilgelegd, zullen de gebruikers
die belang hebben bij deze informatie geïnformeerd worden en zal er een oplossing
tussen partijen worden gevonden.
3. Ter aanvulling op artikel 6 kan ondernemer de overeenkomst met gebruiker zonder
ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst per direct geheel of gedeeltelijk
beëindigen. De gevallen waarbij ondernemer gebruik kan maken van deze
bevoegdheid zijn:
3.1. Wanneer aan die gebruiker (voorlopige) surseance van betaling is verleend.
3.2. Wanneer vermoed wordt dat gebruiker niet zal voldoen aan betalingsverplichting.
3.3. Wanneer aanvraag voor faillissement voor gebruiker is aangevraagd.
3.4. Wanneer gebruiker personen die werkzaam zijn bij Tassenopmaat.nl op enerlei
wijze onbehoorlijk behandelt. Hierbij dient men te denken aan bijvoorbeeld
intimidatie, discriminatie etc.
3.5. Wanneer gebruiker inbreuk maakt op rechten van een derde.
3.6. Wanneer gebruiker niet reageert op enerlei vorm van correspondentie gedurende
14 dagen m.u.v. doorgegeven vakanties.
3.7. Wanneer gebruiker op een niet redelijke wijze met Tassenopmaat.nl omgaat.
4. Wanneer de overeenkomst wordt beëindigd aan zijde van Tassenopmaat.nl, dan worden
de reeds verrichte werkzaamheden in rekening gebracht bij zakelijke klant, de reeds
verrichte prestaties en daarmee verband houdende betalingsverplichting zullen niet
deel uit maken van de ongedaan making.
Artikel 14 Aansprakelijkheid
1. Mocht Tassenopmaat.nl aansprakelijk gesteld worden dan is iedere aansprakelijkheid
beperkt tot de vergoeding van directe schade met een maximaal bedrag ter hoogte van
het bedrag dat overeengekomen is in de desbetreffende overeenkomst.
2. Ter aanvulling op lid 1 geldt verder dat de aansprakelijkheid van Tassenopmaat.nl op
welke grond dan ook is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van Tassenopmaat.nl wordt uitgekeerd,
vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de verzekeringspolis
niet ten laste van de verzekeraar komt.

3. In de hiervoor genoemde leden wordt gesproken over directe schade, onder directe
schade dient men te verstaan: schade die in eng causaal verband staat ten aanzien van
het gegeven advies. Hierbij staat centraal dat het maximale schadevergoedingsbedrag
beperkt wordt met de genoemde maxima in lid 2.
4. Iedere indirecte aansprakelijkheid t.a.v. de aangeboden producten wordt uitgesloten,
denk hierbij aan gevolgschade, gemiste besparingen, gederfde winst, verminderde
goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, materialen en programmatuur van derden.
Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid die verband houdt met de verminking,
vernietiging of verlies van zaken.
5. Wanneer nakoming door Tassenopmaat.nl blijvend onmogelijk is, ontstaat de
aansprakelijkheid ten aanzien van een toerekenbare tekortkoming slechts indien
gebruiker ondernemer schriftelijk in gebreke stelt waarbij een redelijke termijn voor de
zuivering voor de tekortkoming gesteld wordt. De ingebrekestelling dient een zo
volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving te bevatten van de tekortkoming,
zodat Tassenopmaat.nl hierop deugdelijk kan reageren.
6. De gebruiker vrijwaart Tassenopmaat.nl voor alle aanspraken van de door derden
geleverde zaken aan Tassenopmaat.nl.


Artikel 15 Garantie & onderhoud

1. Voor alle bij Tassenopmaat.nl gekochte producten geldt een garantietermijn van een
jaar, te rekenen vanaf het moment dat het product bij ons gekocht is. Met garantie
bedoelen wij bij Tassenopmaat.nl dat wij ervoor instaan dat het product goed werkt en
gebruikt kan worden voor het doel dat in onze productomschrijving is vastgelegd.
2. Een beroep op deze garantie vervalt indien blijkt dat gebruiker het product roekeloos
heeft gebruikt en/of onze voorschriften omtrent onderhoud niet in acht genomen heeft.
3. Binnen het eerste jaar na aankoop van uw product, plegen wij gratis onderhoud aan
uw product in onze fysieke winkel.


Artikel 16 Privacy


Tassenopmaat.nl hecht veel waarde aan uw privacy, om u een beeld te geven hoe wij om
gaan met uw gegevens verwijzen wij u graag naar ons privacy statement.


Artikel 17 Rechtskeuze

1. Op alle diensten, producten en (rechts)handelingen is Nederlands Recht van
toepassing.
2. De rechter in de vestigingsplaats van ondernemer is bij uitsluiting bevoegd van
geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste
hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 18 Wijziging van Algemene Voorwaarden
De oprichter van Tassenopmaat.nl is ten alle tijden bevoegd om de algemene
voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten.
Van een relevante wijziging van de algemene voorwaarden wordt gebruiker op de
hoogte gebracht.

Artikel 19 Overige bepalingen


1. Mededelingen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten, in geval van twijfel dient
opdrachtgever dienaangaande nader onderzoek te verrichten. Dit kan door
simpelweg contact op te nemen met Tassenopmaat.nl.
2. In geval van strijdigheid tussen de toepasselijke algemene voorwaarden en een
bepaling of bepalingen in de desbetreffende overeenkomst, dan prevaleert de bepaling
of bepalingen in de overeenkomst.
3. In geval van een meningsverschil tussen gebruiker en Tassenopmaat.nl zal men altijd in
eerste instantie de partijen in overleg treden om op deze wijze gezamenlijk tot een
oplossing te komen.